UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Ngày 05/01/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Theo quy chế này, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC có nhiệm vụ tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

Triển khai tập huấn, hướng dẫn, phổ biến văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức có liên quan trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức đầu mối còn có nhiệm vụ giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh, huyện địa phương với Văn phòng HĐND&UBND huyện về các nội dung có liên quan đến phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu...

Tải văn bản tại đây!

1. Quyết định số 44

2. Quy chế

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn