Hội nghị ký kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Phòng Dân tộc huyện năm 2023

Chiều ngày 09/01/2023, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị ký kết công tác phối hợp năm 2023 với UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Dân tộc huyện. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chứng kiến Hội nghị ký kết.

 

Trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND, BCH Quân sự, Công an huyện và Phòng Dân tộc huyện đã được nhiều kết quả tích cực.

Các cấp chính quyền đã ban hành khá kịp thời, đồng bộ hệ thống các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt, tạo thuận lợi cho Nhân dân đến tiếp xúc và giải quyết công việc. Qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả thiết thực; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đảm bảo tình hình an ninh - chính trị, an ninh nông thôn, ổn định đời sống Nhân dân được chú trọng; công tác phối hợp tham mưu thực hiện các chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố tăng cường lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của chính quyền các cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa các đơn vị, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ dân vận chưa thật sự đồng bộ, vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên chưa đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo đối với UBND, Quân sự, Công an xã và Khối Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chưa được quan tâm, hướng dẫn sâu sát; mặt khác các ngành cơ sở chưa chủ động trong công tác phối hợp nên dẫn đến kết quả triển khai thực hiện thiếu thực tế, chưa cụ thể.

Dịp này, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện, BCH Quân sự huyện, Công an huyện và Phòng Dân tộc huyện tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023; cùng quyết tâm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 đạt kết quả tốt nhất.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn