Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại đồng ruộng trên địa bàn huyện

Ngày 08/02/2023 Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức thu gom chất thải rắn nguy hại đồng ruộng (rác nội đồng) từ 31 bể chứa rác nguy hại đặt tại 04 xã Trà Nú, Trà Dương, Trà Giang, Trà Sơn về tập kết tại trụ sở UBND các xã (các xã còn lại không phát sinh hoặc có phát sinh nhưng người dân không tập kết tại các bể chứa); Phòng cũng đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xử lý môi trường Quảng Nam tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định đối với 2,139 tấn rác nội đồng. Đây là lượng rác thải phát sinh từ hoạt động thải bỏ bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật,… được nhân dân sử dụng trong quá trình canh tác tại ruộng đồng tại các địa phương.