Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại đồng ruộng trên địa bàn huyện

Ngày 08/02/2023 Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức thu gom chất thải rắn nguy hại đồng ruộng (rác nội đồng) từ 31 bể chứa rác nguy hại đặt tại 04 xã Trà Nú, Trà Dương, Trà Giang, Trà Sơn về tập kết tại trụ sở UBND các xã (các xã còn lại không phát sinh hoặc có phát sinh nhưng người dân không tập kết tại các bể chứa); Phòng cũng đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xử lý môi trường Quảng Nam tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định đối với 2,139 tấn rác nội đồng. Đây là lượng rác thải phát sinh từ hoạt động thải bỏ bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật,… được nhân dân sử dụng trong quá trình canh tác tại ruộng đồng tại các địa phương.

 

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành thu gom, tại nhiều bể chứa rác nhân dân vẫn thải bỏ lẫn các loại chất thải như mảnh kính bể, màn hình tivi bị hỏng,… không phải là chất thải nguy hại đồng ruộng vào các bể chứa nội đồng. Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm soát nguồn thải trên địa bàn huyện, đề nghị UBND các xã cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng việc phân loại rác thải, bỏ rác thải các loại theo đúng nơi quy định. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng, là 01 trong 12 chỉ tiêu (chỉ tiêu 17.7 Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường) thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, làm cơ sở để xét, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn