Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND huyện kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai một số nội dung như sau: 

1. Triển khai thực hiện việc lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Kế hoạch 563/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam bằng hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến theo đề cương tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ. 

2. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bắt đầu từ ngày 15 tháng 02 năm 2023 và kết thúc trước ngày 10 tháng 03 năm 2023. 

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để gửi về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thanh Truyền hình huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân. 

5. UBND các xã, thị trấn:

- Chủ trì, phối hợp với HĐND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị. 

- Tổ chức hội nghị theo từng đơn vị thôn, tổ dân phố hoặc khu vực để các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân tiếp cận nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tham gia ý kiến. 

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của địa phương theo đề cương tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ. 

6. Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My theo địa chỉ: Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ Email: phongtnmtbtm@gmail.com) trước ngày 05/03/2023. 

(Gửi kèm theo Công văn này là Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam và các văn bản có liên quan). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời cho UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết./.

Xem chi tiết các văn bản đính kèm bên dưới:

  1. Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH ngày 23/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  2. Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
  3. Kế hoạch số 563/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam
  4. Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn