Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Căn cứ Quyết định số 688 /QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND huyện Bắc Trà My về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ BTM-BS01 khu vực Lũng Lô thuộc thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ BTM-BS01 khu vực Lũng Lô thuộc thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

Xem chi tiết Thông báo tại đây: Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 02/3/2023.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn