Bắc Trà My: những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển năm 2023

Năm 2022, trong bối cảnh rất nhiều thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Trà My đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đưa kinh tế - xã hội của huyện nhà đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Huyện Bắc Trà My hiện đang trên đà phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 so với năm 2021 là 10,26%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng/năm. Ước tổng giá trị sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện theo giá hiện hành đạt 2.927,1 tỷ đồng tăng 12.86% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, chiếm 50,82% tỉ trọng nền kinh tế. Công tác thu chi ngân sách đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, nhìn chung thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao, năm sau cao hơn năm trước, góp phần củng cố và cải thiện tình hình tài chính, ổn định kinh tế, làm tiền đề khai thác các nguồn lực khác.