Thông báo kết quả chấm chọn cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Bắc Trà My năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND huyện Bắc Trà My về Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Bắc Trà My năm 2023; Quyết định 825/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hoá đẹp, hoạt động có hiệu quả” trên địa bàn huyện năm 2023;

Trên cơ sở Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi về ban hành Thể lệ cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023 huyện Bắc Trà My; Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi về Thành lập Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023.

Ngày 15/3/2023, Hội đồng chấm thi cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Bắc Trà My năm 2023 đã ban hành Kế hoạch và tổ chức chấm chọn các nội dung thi.

Kết quả chấm chọn các nội dung thi, cụ thể như sau: /webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL493101&download=true

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn