Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo đánh giá định kỳ số dư tạm ứng vốn đầu tư công

Căn cứ điểm b, Khoản 6, Điều 10 của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quy định: “Trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, các lý do, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý".

Theo đó, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo số dư tạm ứng vốn đầu tư công hàng quý về Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Trà My để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Đính kèm Công văn số 21 của Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Trà My!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn