Thăm, chúc mừng và tặng quà người có Uy tín nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4

Nhằm tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thăm, chúc mừng và tặng quà cho 08 vị người có uy tín trên địa bàn huyện.

Tặng quà người có Uy tín tại xã Trà Giác và Trà Giáp

 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện mong muốn các vị uy tín tiếp tục cống hiến, đóng góp cho địa phương, đồng thời phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động, nhất là công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn