UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 16 chỉ tiêu công chức người dân tộc thiểu số

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 2121/KH-UBND về tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023. 

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam năm 2023 là: 16 chỉ tiêu (có Phụ lục kèm theo).

Xem chi tiết Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển dụng bên dưới:

Kế hoạch tuyển dụng.

Chỉ tiêu tuyển dụng.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn