"Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến" trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến" trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2022 - 2025

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay; xem đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thường xuyên bám sát phong trào thi đua, chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến trong quần chúng Nhân dân và người lao động, từ đó tích cực phát hiện những sáng kiến hay, những nhân tố, mô hình mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và nêu gương cho nhiều nơi, nhiều người học tập làm theo; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng, phương pháp sáng tạo trong xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, được tập thể thừa nhận, suy tôn; gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Theo đó, có các tiêu chí cụ thể trong phong trào thi đua, gồm: 

- Các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Trà My “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

- Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.-Các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025; cải cách hành chính, chuyển đổi số

- Các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025; cải cách hành chính, chuyển đổi số.

- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển” giai đoạn 2022 -2030 trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

- Phong trào thi đua “Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và trung tâm các xã, thị trấn; thực hành tiết kiệm chống lãng phí” trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

- Các phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

- Phong trào thi đua khởi nghiệp sáng tạo.

- Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao .

- Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phong trào thi đua thực hiện công tác xây dựng Đảng.

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Phong trào thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh; lao động giỏi, lao động sáng tạo.

- Các phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

- Các phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với xây dựng người phụ nữ Quảng Nam trung hậu, đảm đang, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến cho quê hương, đất nước; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" .

- Phong trào thi đua "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi".

- Các phong trào thi đua “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quy định tiêu chuẩn, tiêu chí điển hình tiên tiến cụ thể của từng phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực; chủ động, tích cực làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp, kinh phí, triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về Phòng Nội vụ huyện.

Tải Kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn