Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 1

Ngày 17/5/2023, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến vừa ban hành Công văn số 1188/STP-BTC về việc phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 đợt 1. 

Theo đó, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội, Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 08/4/2023 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, đợt 1. 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đợt 1 cuộc thi sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 22/6/2023. Nội dung cơ bản là Kiến thức cơ bản của các Luật mới ban hành như: Luật Thanh tra năm 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Cảnh sát cơ động năm 2022; Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực quan tâm phát động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị; đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên thuộc các Trường và nhân dân tại địa phương tham gia dự thi theo thể lệ dự thi tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn