Bắc Trà My triển khai viết sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

Ngày 18/5/2023, UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch triển khai viết sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2023

Với mục đích nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My; sáng kiến, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp huyện là điều kiện để xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp đối với cá nhân; là một trong những tiêu chí để chấm điểm đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và xét khen thưởng về công tác cải cách hành chính đối với tập thể theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về đánh giá, xếp hạng cách hành chính hằng năm.

UBND huyện phân công Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nội dung viết sáng kiến, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính; Tổ chức chấm chọn, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; lập hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp huyện của tác giả/đồng tác giả theo hướng dẫn quy định gửi về UBND huyện.

Tải Kế hoạch chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn