Nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, huyện Bắc Trà My xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) với mục tiêu là xây dựng hệ thống nền tảng cốt lõi quan trọng trên nền tảng tiên tiến, hỗ trợ tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin của huyện góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của huyện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững. 

Đến nay, IOC huyện triển khai 8 hợp phần. Sau một năm thực hiện thử nghiệm (từ ngày 15/12/2021 đến 15/12/2022), IOC Bắc Trà My đã mang lại những kết quả bước đầu khá khả quan.