Hiệu quả của chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Bảo đảm an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp cơ bản để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần ổn định chính trị xã hội. 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thông qua các chính sách này đã giúp đời sống của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có huyện Bắc Trà My.

Huyện Bắc Trà My có diện dích tự nhiên là 82.543,62 ha với 13 đơn vị hành chính (12 xã, 01 thị trấn), 46 thôn, 10/13 địa phương là xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (trong đó 09 xã thuộc khu vực III, 02 xã thuộc khu vực I, 28 thôn đặc biệt khó khăn); có 11.592 hộ dân, trong đó có 6.137 hộ người đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 43,90%, hộ cận nghèo là 6,40%.