Bắc Trà My phát động phong trào thi đua công tác Cải cách hành chính và về triển khai viết sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tại huyện năm 2023

Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 17/5/2023 phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính và Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 18/5/2023 triển khai viết sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

Nội dung phát động thi đua: Thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện về thực hiện công các cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 – 2025, được tập trung trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số với trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

Qua đó yêu cầu Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp được công nhận ở cấp cơ sở để gửi về UBND huyện xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp huyện với các nội dung liên quan như:

- Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cái cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền số.

- Sáng kiến, giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, …

- Sáng kiến, giải pháp về nâng cao hiệu quả, phương pháp tuyên truyền cải cách hành chính.

- Sáng kiến, giải pháp về giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Những nội dung khác liên quan đến công tác cải cách hành chính…

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn