Công chức trẻ Kho bạc Nhà nước Bắc Trà My hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 trong hệ thống KBNN”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Nam về việc viết bài dự thi đối với công chức là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang công tác trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Công chức trẻ KBNN Bắc Trà My hăng hái tham gia tìm hiểu nội dung, ý tưởng để viết bài và hoàn thành tốt nội dung bài dự thi theo đúng thể lệ và quy chế của cuộc thi.

 

Công chức trẻ KBNN Bắc Trà My tranh thủ ngoài giờ làm việc để nghiên cứu thể lệ cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin nội bộ của Kho bạc Nhà nước.

 

           Nội dung bài thi liên quan đến kiến thức cũng như hiểu biết về Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030; ý tưởng triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 tại đơn vị KBNN nơi đang làm việc nói riêng và hệ thống KBNN nói chung, trong phạm vi một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của KBNN và liên hệ bản thân. Nội dung bài thi được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi số 02/TL-BTC của Ban tổ chức cuộc thi ban hành vào ngày 21/03/2023 và Quy chế chấm điểm cuộc thi của Ban chấm thi do KBNN Quảng Nam thành lập được ban hành vào ngày 18/05/2023.