Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình gồm 1.078 dịch vụ công (cấp tỉnh: 810 DVC, cấp huyện: 201 DVC, cấp xã: 67 DVC) và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần gồm 542 dịch vụ công (cấp tỉnh: 517 DVC, cấp huyện: 10 DVC, cấp xã: 15 DVC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tải Quyết định tại đây!

Tải Phụ lục danh mục DVC toàn trình tại đây!

Tải Phụ lục danh mục DVC một phần tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn