Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Trà My

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Trà My với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030:
(Chi tiết kèm theo Phụ lục I đính kèm).
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030:
(Chi tiết kèm theo Phụ lục II đính kèm).
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
(Chi tiết kèm theo Phụ lục III đính kèm).

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1:25.000, báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My. 

Đính kèm chi tiết Quyết định và các Phụ lục bên dưới:

 1. Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt QHSD đến 2030 và KHSD đất năm đầu QH (2021) huyện Bắc Trà My 4.2023
 2. Các Phụ lục QHSD đất đến năm 2030 huyện Bắc Trà My
 3. Báo cáo thuyết minh quy hoạch đến năm 2030 huyện Bắc Trà My
 4. Hệ thống Bảng biểu và Danh mục dự án QHSD đất đến năm 2030 huyện Bắc Trà My
 5. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Trà My
 6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Trà My
 7. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Ka
 8. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Giáp
 9. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Giác
 10. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Bui
 11. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Đốc
 12. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Tân
 13. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Sơn
 14. Bản đồ chuyển mục đích thị trấn Trà My
 15. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Giang
 16. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Dương
 17. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Đông
 18. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Nú
 19. Bản đồ chuyển mục đích xã Trà Kót

   

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn