Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Trà My với các nội dung chủ yếu gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1:25.000, báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My

Thông tin chi tiết đăng tải tại địa chỉ: https://bactramy.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/bactramy/pages_hide/cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn