Thông báo mời tham gia thực hiện hợp đồng sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My Thông báo đến các nhà thầu tham gia thực hiện hợp đồng sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện.

Hồ sơ tham gia gồm: Đơn chào giá thực hiện tất cả các công việc của yêu cầu chào (Mẫu 01); Tóm tắt kinh nghiệm về thực hiện các hợp đồng tương tự (Mẫu 02); Danh sách nhân sự tham gia gói thầu, trong đó có ít nhất 03 nhân sự đảm bảo điều kiện hành nghề định giá đất theo quy định hiện hành còn hiệu lực (mẫu 03); Cam kết của nhà thầu đảm bảo tư cách hợp lệ tham gia gói thầu (Tham khảo Mục 1, Yêu cầu chào giá).

Thời gian nộp hồ sơ tham gia trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/6/2023 về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My.

Tải Thông báo tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn