Bồi dưỡng lý luận chính trị cho khối dân vận các xã, thị trấn năm 2023

Trong 05 ngày từ 31/7 đến 04/8/2023 Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho khối dân vận các xã, thị trấn năm 2023. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 96 đồng chí gồm Trưởng khối, Phó khối và các thành viên khối dân vận. Lớp thứ nhất gồm các xã Trà Ka, Trà Giáp, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Nú, Trà Kót, Trà Giang. Lớp thứ hai gồm các xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Tân, Trà Sơn, thị trấn Trà My. Nội dung đợt bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề cơ bản: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận; thông tin thời sự, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện trong giai đoạn hiện nay; nghiệp vụ, kỹ năng công tác dân vận, công tác vận động đồng bào tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; công tác dân vận chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã viết bài thu hoạch đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra; nhiều bài viết có liên hệ thực tiễn phong phú, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và sự hiểu biết về thực tiễn cũng như công tác hiện nay của người cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở. Trung tâm Chính trị đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho 96 học viên theo đúng quy định.

Thông qua đợt bồi dưỡng, đã góp phần bổ sung, cập nhật những kiến thức mới, nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, giới thiệu những mô hình mới, có hiệu quả, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cuộc sống; để mỗi người cán bộ hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong hệ thống chính trị; từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở mỗi địa phương.