Bắc Trà My phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”

Nhằm mục đích giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thay đổi nhận thức về nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong hoạt động công vụ; xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”. Theo đó, thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/11/2024. Trong đó, tháng 03/2024: Tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và kết quả của phong trào thi đua; tháng 11-12/2024: kết thúc đợt thi đua; tổ chức bình xét khen thưởng và tổng kết khen thưởng. Đối tượng thi đua gồm các tập thể và các cá nhân trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Nội dung thi đua hướng đến các mục tiêu: Phấn đấu 100% thông tin, chính sách liên quan đến người dân được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương giải trình; phấn đấu 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy hoặc mã QR Code và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết một lần; phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn; phấn đấu 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời, giải quyết kịp thời, chính xác; nâng cao chất lượng tiếp công dân “Dân vào niềm nở - Hướng dẫn tận tình - Dân về vui vẻ”; trụ sở tiếp công dân; Bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính “Thân thiện - Sạch sẽ - Gọn gàng - Hiện đại”.

Kế hoạch đưa ra các tiêu chí cụ thể để làm cơ sở bình xét khen thưởng, như đối với tập thể thì đơn vị hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; các nội dung thi đua được đánh giá tốt, đứng ở vị trí trong những địa phương, đơn vị dẫn đầu; đạt thứ hạng tốt về kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn dưới 5% thuộc thẩm quyền giải quyết cơ quan, đơn vị, địa phương; không có tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao; cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cao đối với thủ tục hành chính có nộp phí, lệ phí; kết quả hài lòng của cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 90% trở lên; có mô hình mới, sáng kiến cải cách hành chính (của tập thể hoặc cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị) được áp dụng vào thực tiễn, được cấp huyện trở lên công nhận; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đối với cá nhân, cần có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu thực hiện các nội dung thi đua được cơ quan, đơn vị xét chọn, đề xuất. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, năm 2024; có sáng kiến hoặc giải pháp trong phong trào thi đua và được triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, đem lại hiệu quả trong công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương ở lĩnh vực Cải cách hành chính được huyện trở lên công nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

Về cơ cấu khen thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Mỗi nhóm thi đua lựa chọn 02 tập thể dẫn đầu và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định để đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn