Bắc Trà My phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023

Ngày 28/8/2023, huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Với mục đích nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đọan 2021-2030, các văn bản của chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Thông qua Cuộc thi nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; cải thiện, duy trì Chỉ số cải cách hành chính của huyện, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; Sử dụng Video Clip của Hội thi để tuyên truyền đến Nhân dân trong huyện về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cải các hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian tổ chức cuộc thi được chia làm 02 đợt: Phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính bắt đầu từ 07h30 ngày 01/10/2023 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 15/11/2023; Phần thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính bắt đầu từ 07h30 ngày 16/11/2023 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 15/12/2023.

Xem Thể lệ Cuộc thi tại đây!

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây!


 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn