Công nhận 20 sáng kiến về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp huyện

             Ngày 24/10, UBND huyện Bắc Trà My ban hành quyết định công nhận 47 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023. Trong số đó, có 20 sáng kiến liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị và địa phương cơ sở. Đây là tín hiệu tích cực của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại huyện Bắc Trà My trong học tập, nghiên cứu tìm hiểu áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có hiệu quả trong thực tiễn, hướng tới thực hiện ngày càng chuyên sâu công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

          Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ như trên phục vụ công tác thi đua, khen thưởng cấp huyện trong năm 2023; đồng thời là cơ sở để trình Hội đồng sáng kiến tỉnh Quảng Nam xem xét, công nhận đối với những sáng kiến, giải pháp có quy mô ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng phạm vi cấp tỉnh trong cuối năm nay.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn