Công nhận 20 sáng kiến về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp huyện

             Ngày 24/10, UBND huyện Bắc Trà My ban hành quyết định công nhận 47 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023. Trong số đó, có 20 sáng kiến liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị và địa phương cơ sở. Đây là tín hiệu tích cực của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại huyện Bắc Trà My trong học tập, nghiên cứu tìm hiểu áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có hiệu quả trong thực tiễn, hướng tới thực hiện ngày càng chuyên sâu công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.