Ra mắt và truyền thông “Địa chỉ tin cậy” năm 2023 tại xã Trà Sơn

Sáng nay 11/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức ra mắt và truyền thông mô hình “Địa chỉ tin cậy” năm 2023 tại xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

Ra mắt và truyền thông “Địa chỉ tin cậy” năm 2023 tại xã Trà Sơn

 

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” là một trong bốn mô hình cơ bản của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, khuôn mẫu giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình dẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả  một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” được thành lập tại xã Trà Sơn với 10 thành viên; là mô hình hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, là nơi truyền thông cho cộng đồng về các vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ tại chỗ cho người bị bạo lực gia đình; tiếp nhận hỗ trợ, tạo điều kiện cho nạn nhân tránh xa người gây bạo lực, bảo đảm an toàn về tính mạng và thân thể, bí mật thông tin về người báo tin và nạn nhân. Đồng thời ,tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn