Tỷ lệ hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện Bắc Trà My vượt chỉ tiêu tỉnh giao

Sáng ngày 27/12, huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, toàn huyện có 1.073 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 165,08% so với chỉ tiêu tỉnh giao là 650 hộ, đạt tỷ lệ 100,75% so với chỉ tiêu huyện giao là 1.065; có 291 hộ thoát cận nghèo đạt tỷ lệ 93,87% so với chỉ tiêu huyện giao.

Một trong những giải pháp huyện Bắc Trà My đã triển khai thực hiện trong công tác giảm nghèo đó là lồng ghép các nguồn lực theo đúng phương pháp giảm nghèo đa chiều, đa dạng sinh kế trên cơ sở xóa dần cơ chế “cho không”; huy động nguồn lực kết hợp với đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; nhất quán quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc, phát huy nội lực trong nhân dân. Người nghèo chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.