Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân xã Trà Giác

Ngày 21/12/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 223 hộ gia đình trên địa bàn xã Trà Giác.

Theo Kế hoạch, số 10/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Bắc Trà My về triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, Trà Giác là địa phương được lựa chọn triển khai thực hiện đầu tiên nội dung này.

Theo đó, tổng diện tích được phê duyệt tại xã Trà Giác là 1.654,0ha (trong đó diện tích đo đạc mới là 1.507ha, diện tích do chỉnh lý là 147ha), số Giấy chứng nhận cấp lần đầu là 503 Giấy, cấp đổi 74 Giấy và nằm ở mức khó khăn 3. UBND huyện Bắc Trà My đã thống nhất việc điều chỉnh phương án từ đo đạc chỉnh lý số lượng 74 thửa đất theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt sang thực hiện đo mới theo hiện trạng (hoặc huỷ bỏ) tại Công văn số 3293/UBND-TNMT ngày 06/12/2022 về thống nhất phương án thực hiện đo đạc, bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp xã Trà Giác.

 

Tổng diện tích đo đạc hoàn thành là 1.809,40ha/1.654,00 ha (gồm 05 tờ bản đồ) theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được phê duyệt, đạt 109,39 %. Tổng số thửa là 1.410 thửa/577 thửa, đạt tỉ lệ 244 %. Trong đó, tổng số thửa đất của hộ gia đình cá nhân kê khai đăng ký là 1.028 thửa/433 hộ gia đình. Đã hoàn thành việc in phôi và ban hành quyết định cấp 571 Giấy chứng nhận (mỗi thửa đất được in trên một phôi Giấy chứng nhận), còn lại là hồ sơ không đủ điều kiện (do thửa đất có nguồn gốc rừng tự nhiên; do Hội đồng xét nguồn gốc đất xác định không đủ điều kiện; do các hộ dân không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan...).

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang tiếp tục phối hợp với các ngành của UBND huyện Bắc Trà My để triển khai tại các địa phương còn lại. Dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn thiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy CNQSD đất tại 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn