Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024

     Ngày 16/1, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 huyện Bắc Trà My.

Cải cách hành chính trong giải quyết Thủ tục hành chính

 

     Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Theo đó, đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

     UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thi trấn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính; đặc biệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị; xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn