Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực giúp huyện Bắc Trà My đạt được những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, định hướng thoát huyện nghèo.

 

Lễ kết nạp đảng viên tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học xã Trà Giáp, Bắc Trà My. Ảnh: L.D

Lễ kết nạp đảng viên tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học xã Trà Giáp, Bắc Trà My.

 

Tập trung các chương trình mục tiêu
 

Các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai trên địa bàn huyện Bắc Trà My được Huyện ủy xác định là động lực quan trọng giúp địa phương thực hiện mục tiêu chính trị lớn nhất là tiến đến thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các chương trình.

Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phân công lãnh đạo UBND huyện phụ trách chỉ đạo từng chương trình theo lĩnh vực được phân công, báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện từng chương trình cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, kết quả thực hiện các tiểu dự án của từng chương trình MTQG đạt được một số kết quả nhất định.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Trà My ước thực hiện năm 2023 hơn 149,1 tỷ đồng (đạt 133,2% dự toán tỉnh giao). Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 950,7 tỷ đồng (bằng 142,9% dự toán tỉnh giao). Trong đó, chi đầu tư phát triển 272,3 tỷ đồng (bao gồm vốn đầu tư chương trình MTQG); vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình MTQG đạt 143,1 tỷ đồng.

Các chương trình MTQG đều bám vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Kết thúc năm 2023, toàn huyện có 1.073 hộ thoát nghèo (chỉ tiêu tỉnh giao 650 hộ thoát nghèo), có 291 hộ thoát cận nghèo; toàn huyện còn 4.013 hộ nghèo, chiếm 34,56%.

Nâng chất lượng xây dựng Đảng

Năm 2023, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Huyện ủy đã ban hành Thông tri chỉ đạo và Hướng dẫn triển khai xây dựng thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; xây dựng Kế hoạch số 74 ngày 1/12/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bắc Trà My đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt chuyên đề được 446/455 buổi.

Phân công cấp ủy huyện và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được 129 lượt. Phát triển đảng viên mới, các chi bộ, đảng bộ chú trọng đội ngũ quần chúng ưu tú trẻ ở cơ sở, đặc biệt phát triển trong trường học với học sinh. Trong năm, Bắc Trà My đã kết nạp 93 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho biết: “Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Bắc Trà My luôn chú trọng kiểm tra, giám sát. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của 9 đảng viên; giám sát 7 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của 10 đảng viên, qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức cơ sở đảng cấp dưới kiểm tra 20 tổ chức đảng và 13 đảng viên; giám sát chuyên đề 21 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, từ đó nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở tốt hơn”.

Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cũng thẳng thắn nhìn nhận trong lãnh đạo thực hiện các chương trình MTQG, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt so với lộ trình đề ra.

Mục tiêu đưa xã Trà Giang về đích nông thôn mới vào năm 2023, nhưng có 1 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí thu nhập) nên phải xin ý kiến của tỉnh dời lại lộ trình đưa xã Trà Giang về đích nông thôn mới vào năm 2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn chậm so với kế hoạch vốn đã phân bổ của cả 3 chương trình MTQG.

“Huyện ủy, UBND huyện đều phải nhìn nhận lại những hạn chế, nguyên nhân để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2024. Đặc biệt là mục tiêu huyện thoát nghèo vào năm 2025 là nhiệm vụ lớn của toàn huyện, nên phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất để đạt được mục tiêu này. Sự đoàn kết, đồng lòng trong Đảng, chính quyền và nhân dân cùng với nguồn lực đầu tư tổng lực sẽ được Bắc Trà My tận dụng, phát huy để đạt mục tiêu đề ra” - bà Thanh nói.

 

Link bài viết gốc: https://baoquangnam.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nhin-tu-bac-tra-my-154879.html

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn