Quản lý và phát triển thể dục thể thao quần chúng

     Ngày 19/1, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch quản lý và phát triển thể dục, thể thao quần chúng huyện Bắc Trà My năm 2024.

     Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, Câu lạc bộ thể dục thể thao, tổ chức các giải thể dục thể thao. Quản lý phát huy hiệu quả các công trình thể dục thể thao trên địa bàn huyện; đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân nhất là thế hệ trẻ. Mở rộng các phong trào thể dục thể thao, các loại hình tập luyện thi đấu; tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 12/02/2022 của UBND huyện về việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống. Duy trì hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở làm nền móng để phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn; phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng khắp, có chiều sâu, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất cho nhân dân; phát hiện các tài năng để đào tạo, bồi dưỡng cho thể thao thành tích cao.

     

     Theo đó, mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu số Người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, duy trì đạt tỷ lệ từ 33,2 % trở lên trên tổng số dân; phấn đấu số hộ gia đình thể thao duy trì đạt tỷ lệ từ 31,6% trở lên trên tổng số hộ gia đình. 

     Duy trì, xây dựng và bồi dưỡng đạt 63 cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao tại cơ sở, trong đó 100% cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao đạt chuẩn trình độ chuyên môn cơ bản về thể dục thể thao.  

     Duy trì tổ chức từ 10-12 giải thể thao cấp huyện và từ 05-07 giải thể thao cấp xã, cơ quan, trường học. 

     Đầu tư xây dựng mới nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Bắc Trà My; tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã năm 2024 và các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước và địa phương đạt hiệu quả; Đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các công trình thể dục thể thao theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đầu tư, nâng cấp, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, quỹ đất cho hoạt động thể dục thể thao tại địa phương theo quy định; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng phục vụ Nhân dân rèn luyện sức khỏe. 

     Phấn đấu mỗi xã xây dựng và thành lập tối thiểu 02 câu lạc bộ thể dục thể thao theo quy định, nâng tổng số câu lạc bộ thể dục thể thao quần chúng lên 24 câu lạc bộ trong năm; 100% số xã đầu tư xây dựng khu thể thao và khu vui chơi, giải trí cho người cao tuổi và trẻ em. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các Nhà Văn hóa - Khu thể thao, các thiết chế văn hóa  thể dục thể thao xã, thị trấn. Tiếp tục quan tâm đầu tư và kêu gọi xã hội hóa phát triển các thiết chế văn hóa  thể dục thể thao cấp xã theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn