Thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

     Ngày 24/1, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện.

     Với mục đích nhằm tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024; ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 phục vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phát huy các điều kiện hạ tầng hiện có để triển khai thực hiện hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ Đề án 06; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng. Nghiêm túc phê bình, kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc điểm tại địa phương; Quán triệt và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục, hoàn thành những nhiệm vụ mà Đề án 06, Thông tri số 33-TT/HU ngày 05/05/2023 của Huyện ủy Bắc Trà My về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Đề án 06 và Công văn số 592/TB-UBND ngày 08/12/2023 về Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết Đề án 06 trên địa bàn huyện trong năm 2023.

     Theo đó, mục tiêu nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần “Chủ động, sáng tạo, không trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên, việc dễ làm trước, việc khó làm sau, vướng mắc đến đâu, tháo gỡ ngay đến đó”.

     Chú trọng triển khai thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ của Đề án 06 gồm: Pháp lý; dịch vụ công; nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội; nhóm tiện ích phát triển công dân số; xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu chung; đảm bảo an ninh, an toàn máy móc, thiết bị và dữ liệu; công tác tuyên truyền.

     UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để thực hiện hiệu quả Đề án 06.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn