Đảng Cộng sản Việt Nam: 94 năm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, lập nên những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc, tự do và trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất ngày nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Năm 1917, với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, là động lực lớn lao cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đối với Việt Nam thực dân Pháp xâm lược và thiết lập bộ máy thống trị, thi hành chính sách ngu dân, tước bỏ quyền tự do của Nhân dân ta, thực hiện chính sách bóc lột tàn bạo, ra sức vơ vét tài nguyên, cùng nhiều hình thức thuế khóa nặng nề, vô lý… phân hóa mâu thuẫn xã hội và giai cấp trở nên gay gắt, trong đó, mâu thuẫn giữa toàn thể Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược là mâu thuẫn chính yếu.

Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh của quần chúng chống thực dân Pháp diễn ra mạnh mẽ như: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế, khởi nghĩa Yên Bái… đều bị thất bại, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng về đường lối cách mạng. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, nhiều tổ chức Đảng được thành lập như: Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào tháng 6/1929. An Nam Cộng sản Đảng thành lập tháng 11/1929, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn tháng 01/1930. Tuy nhiên, với nhiều tổ chức Đảng cộng sản cùng tồn tại dẫn đến phân tán về lực lượng và tổ chức, không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Do đó, ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 02 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc; việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 94 năm lãnh đạo, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975), xây dựng xã hội chủ nghĩa trên cả nước và thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

Trước bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xác định những quan điểm và phương hướng phát triển đất nước, khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Các nghị quyết của Đảng từ Đại hội VIII đến nay tiếp tục khẳng định sự kiên định, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới không ngừng được bổ sung và phát triển. Ðảng Cộng sản Việt Nam từng bước hoàn thiện và cụ thể hóa toàn diện các định hướng đổi mới, phát triển, xác định rõ trọng tâm trong từng giai đoạn. Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết về những vấn đề quan trọng; lãnh đạo để Quốc hội không ngừng bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa Hiến pháp, hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý ngày càng đồng bộ, phù hợp cho quá trình đổi mới; lãnh đạo Chính phủ cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý, quản trị phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Qua gần 38 năm thực hiện đường lối đổi mới, do Đảng lãnh đạo, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Những thành tựu qua 38 năm là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đồng thời, xác định tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến những mốc quan trọng như: Trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025; trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, tăng trưởng GDP đạt trên 5%, thu hút vốn FDI đạt mức cao nhất kể từ năm 2020, trong đó vốn đăng ký đạt 28,85 tỷ USD và vốn thực hiện đạt 20,25 tỷ USD. Đặc biệt, xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức 26 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần năm 2022. Về quan hệ, ngoại giao, Việt Nam nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; tích cực tham gia đóng góp sáng kiến tại các tổ chức khu vực và quốc tế; thể hiện vai trò, trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trong đối nội, Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ thông qua các Quy định 114-QĐ/TW, Quy định 131-QĐ/TW, Quy định 132-QĐ/TW. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, bị khởi tố, xét xử. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 94 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, ngày càng xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn