Tăng cường tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ngày 05/02/2024, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Công văn số 318/UBND-VP về việc tăng cường tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, thực hiện Công văn số 875/UBND-NCKS ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, triển khai nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong văn bản nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị địa phương mình. 

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong văn bản nêu trên; trong đó, cần tập trung triển khai quyết liệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tham mưu UBND huyện thực hiện các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền. 

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng của địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại địa phương. 

Xem chi tiết Công văn số 875/UBND-NCKS ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam tại đây.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn