Hưởng dẫn quy trình, thủ tục mở tài khoản an sinh xã hội

Ngày 26/02/2024, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My ban hành Công văn số 18/CV-NHCS về việc hưởng dẫn quy trình, thủ tục mở tài khoản an sinh xã hội: