Huyện Bắc Trà My ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát huy vai trò người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2024

Ngày 13/3/2024, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát huy vai trò người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2024.

Kế hoạch gồm các nội dung chính như: tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín và thực hiện chế độ chính sách; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong cộng đồng; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng; tổ chức đợt học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về kinh nghiệm hoạt động người có uy tín, về công tác giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc; kiểm tra tình hình hoạt động, kiện toàn đội ngũ người có uy tín tại địa phương…

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nguồn kinh phí UBND huyện.

Xem chi tiết kế hoạch TẠI ĐÂY.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn