UBND huyện Bắc Trà My làm việc với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

         Ngày 15/3, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức làm việc với UBND các xã, thị trấn về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

         Với mục đính nhằm nắm bắt, theo dõi tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2024, kịp thời chỉ đạo, định hướng các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ được giao tại các xã, thị trấn.

         Theo đó, nội dung làm việc của UBND huyện về chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ quý I/2024; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và những kiến nghị, đề xuất.

         Thời gian làm việc với UBND các xã, thị trấn được tổ chức trong tháng 4/2024.

         UBND huyện giao cho UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung yêu cầu trong kế hoạch chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo đảm bảo yêu cầu; kiểm tra, rà soát các nội dung đã có văn bản đề nghị các phòng, ban huyện hướng dẫn, giải quyết nhưng đến nay chưa hoàn thành để UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

         Giao các phòng, ban huyện chuẩn bị các nội dung liên quan để giải trình, trả lời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại cuộc làm việc.

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn