Triển khai Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Với mục đích nhằm phân công cho các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thi hành các luật bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngày 22/3, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Theo đó, triển khai thực hiện 07 nội dung, nhiệm vụ, gồm: 

- Tổ chức phổ biến, giáo dục và truyền thông chính sách các luật theo Chương trình, Kế hoạch hằng năm; có giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật; định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật phù hợp với các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

- Chủ động đưa tin, tuyên truyền, phổ biến các luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành. Nội dung tuyên truyền là những điểm mới của các luật; các tin, bài phản ánh về công tác triển khai thực hiện; phản bác các quan điểm có nội dung sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được thể chế trong quy định của các luật.

- Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung các luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an; cán bộ, công chức, viên chức, Báo cáo viên pháp luật các cơ quan, ban, ngành, UBND xã, thị trấn. Hội nghị tổ chức lồng ghép với quán triệt các luật theo Kế hoạch số 6763/KH-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

- Tích cực tham gia góp ý có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai thi hành các luật khi có yêu cầu của cấp trên. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý Nhà nước được phân công.

- Chủ động xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng 3 tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng).

- Triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể và bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thi hành các luật theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn, lĩnh vực công tác.

- Cập nhật và đưa nội dung giới thiệu về các luật vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng cấp học trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn