Phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện Bắc Trà My

Ngày 28/3 UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện Bắc Trà My. 

Theo đó, danh mục vị trí việc làm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My là 06 vị trí.

Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My là 139 vị trí. Trong đó: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là 06 vị trí; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành là 116 vị trí; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung là 13 vị trí; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ là 04 vị trí.

Cơ cấu ngạch công chức: Chuyên viên và tương đương là 100 %.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn