Bắc Trà My triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Ngày 03/4, UBND huyện vừa ban hàn kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Với mục đích nhằm tiếp tục duy trì kết quả giảm nghèo bền vững đạt được những năm qua, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đáp ứng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ, Chương trình số 17-CTr/HU ngày 08/6/2021 của Huyện ủy Bắc Trà My; Phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 nhằm “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, địa bàn nghèo tiếp cận, thụ hưởng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và từng bước ổn định đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, mục tiêu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 xuống còn 26,68% (giảm 7,88%) tương đương với 915 hộ; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2024 xuống còn 2,01% (giảm 2,14%) tương đương với 248 hộ.

100% người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước; phấn đấu đào tạo nghề cho 800 lao động; trong đó: Lao động có việc làm và thu nhập ổn định 400 người.

Phạm vi thực hiện trên toàn huyện, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho xã và thôn đặc biệt khó khăn, địa bàn có nhiều hộ nghèo, hộ nghèo chính sách người có công, hộ đăng ký thoát nghèo bền vững.

Đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công, hộ nghèo có khả năng thoát nghèo và hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững; Người dân và cộng đồng trên địa bàn các xã và thôn nghèo đặc biệt khó khăn; các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Nội dung thực hiện gồm 07 Dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2024 là 261.611,637 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương 224.646,943 triệu đồng (vốn đầu tư: 174.993,873 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 49.653,070 triệu đồng); vốn ngân sách Tỉnh 34.515,829 triệu đồng (vốn đầu tư: 28.891,553 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 5.624,276 triệu đồng); vốn ngân sách Huyện 2.448,866 triệu đồng (vốn đầu tư: 0 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 2.448,866 triệu đồng).

Tin liên quan

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

03/04/2024 | 09:56 AM
Ngày 02/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công văn số 713/UBND-NN về chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẵn sàng, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn