Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

Nhằm triển khai hiệu quả, chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện hoạt động thường xuyên, nề nếp, hiệu quả; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 2 cấp chính quyền (Công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử cấp xã và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC.

 

Ngày 13/3, UBND huyện ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các nội dung công việc cần thực hiện như: Công tác chỉ đạo điều hành; rà soát, đánh giá TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và trao đổi, học tập kinh nghiệm; bảo đảm chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền banh hành của tỉnh; công bố, công khai, cập nhật CSDL quốc gia về TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tổ chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức thực hiện, duy trì cổng dịch vụ công trực tuyến; công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC; truyền thông về công tác kiểm soát TTHC; chế độ thông tin báo cáo.

UBND huyện giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai chấm điểm việc thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn