Trên 22.000 hộ nghèo trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách xã hội

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nhiều chính sách tín dụng đã  góp phần giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng cao sơn ngọc quế. 

 

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền rộng rãi đến với nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, các cấp, các ngành đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch và hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai định kỳ hàng năm. 

Cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn ưu tiên, dành một phần vốn ngân sách địa phương chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, xem đây là khoản chi thường xuyên của ngân sách huyện hàng năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã  tổ chức vận động, động viên các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành nguồn vốn ủy thác hoặc gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện cũng đã tăng cường hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, định hướng thị trường trường với việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các trường dạy nghề trên địa bàn lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với dạy nghề nông thôn; tiến hành bình xét cho vay ưu tiên các đối tượng đã qua học nghề, các trường hợp chưa qua học nghề được lập danh sách đưa vào kế hoạch đào tạo nghề của xã. Ngoài ra, các Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, hàng năm đều có kế hoạch đào tạo cán bộ Hội cấp cơ sở và mời cán bộ kỹ thuật cấp huyện, xã đến giới thiệu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới để cán bộ Hội tuyên truyền, hướng dẫn lại cho người vay nhằm nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

Thực hiện chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn được giao, Ủy ban nhân dân huyện bằng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm bố trí qua Phòng giao dịch  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay.  Từ năm 2015 đến 2024, nguồn vốn uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện số tiền 2.450 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách từ khi có Chỉ thị 40 của Ban Bí thư đến nay đã giúp cho gần 22.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay. Có 2.155  hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết cho 1.505 lao động nhàn rỗi có việc làm; hỗ trợ vốn vay cho 1.005 em học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường; gần 3.880 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo; gần 1.365 căn nhà được cải tạo, xây mới, trong đó có 1.338 căn nhà cho hộ nghèo xóa nhà tạm và phòng tránh lụt bão và 27 căn nhà cho vay đối tượng nhà ở xã hội theo Nghị định 100. Hàng ngàn hecta rừng được phủ xanh từ nguồn vốn cho vay dự án phát triển ngành lâm nghiệp. Việc thực hiện các nguồn vốn  và hoạt động tín dụng  trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả.

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc nhận ủy thác như: tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng chính sách xã hội về các chương trình tín dụng ưu đãi để người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích cũng như có trách nhiệm trả nợ khi đến hạn; tổ chức bình xét công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng của từng chương trình tín dụng, nâng cao trách nhiệm của Hội đoàn thể cấp xã trong tham gia sinh hoạt Tổ Tiết kiệm và vay vốn; giám sát bình xét cho vay, giám sát phiên giao dịch xã, kiểm tra sử dụng vốn vay. Hàng năm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ Hội đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên củng cố, kiện toàn hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đưa chỉ tiêu chất lượng hoạt động nhận ủy thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội vào công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Hội đoàn thể theo định kỳ.

Để Chỉ thị số 40 tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực tại địa phương, trong thời gian đến, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện miền núi Bắc Trà My xác định tăng cường nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn