Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024

Ngày 03/5, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững; Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Theo đó, Tuần lễ quốc gia năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5/2024 và được tổ chức trên phạm vi toàn huyện.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) trước ngày 06/6/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo quy định.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn