Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững

Ngày 9/5, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 xuống còn 26,68% (giảm 7,88%) tương đương với 915 hộ; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2024 xuống còn 2,01% (giảm 2,14%) tương đương với 248 hộ.

Phấn đấu 100% người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước; Phấn đấu đào tạo nghề cho 800 lao động, trong đó Lao động có việc làm và thu nhập ổn định 400 người.

Với phạm vi thực hiện trên toàn huyện, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho xã và thôn đặc biệt khó khăn, địa bàn có nhiều hộ nghèo, hộ nghèo chính sách người có công, hộ đăng ký thoát nghèo bền vững.

Đối tượng thực hiện là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công, hộ nghèo có khả năng thoát nghèo và hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững; người dân và cộng đồng trên địa bàn các xã và thôn nghèo đặc biệt khó khăn; các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Theo Kế hoạch, có 07 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; Thực hiện rà soát, phân loại, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp thoát nghèo bền vững; Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Tăng cường bố trí ngân sách và huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách giảm nghèo; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giảm nghèo.

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn