Bắc Trà My phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2024

Với mục đích nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; thông qua phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

 

Theo đó, đối tượng thi đua là tập thể UBND cấp xã, các phòng, ban huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và các phòng, ban trực thuộc UBND huyện.

Nội dung thi đua trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND huyện về thực hiện công các cải cách hành chính năm 2024; Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực.

Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) theo quy định; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị theo sự chỉ đạo của các cấp; triển khai phong trào viết sáng kiến về công tác cải cách hành tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện, chấm chọn, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến của tác giả/đồng tác giả theo hướng dẫn quy định.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn