Giới thiệu tờ gấp tuyên truyền sử dụng Internet an toàn, hiệu quả dành cho trẻ em và phụ huynh

Trên cơ sở Công văn số 1320/STP-VBTT ngày 27/5/2024 của Sở Tư pháp về việc phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng do Bộ Tư pháp phát hành, UBND huyện Bắc Trà My triển khai đăng tải nội dung 02 tờ gấp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử huyện và của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sự an toàn cho người chưa thành niên, phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng. Nội dung Tờ gấp hướng đến đối tượng thụ hưởng là người chưa thành niên và phụ huynh của các em, giúp người đọc nhận diện những nguy cơ thường gặp, đồng thời đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ người chưa thành niên trên môi trường mạng cũng như các thông tin liên hệ cần thiết khi tìm sự trợ giúp.