Huyện Bắc Trà My sẽ tổ chức tái hiện 02 nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 28/6/2024 về triển khai thực hiện Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2024.

Người dân Làng văn hóa Cao Sơn với điệu múa trống chiêng truyền thống. Ảnh: Đặng Kế Đông

 

Theo Kế hoạch, huyện Bắc Trà My sẽ triển khai 05 nội dung Dự án 6, bao gồm: tái hiện nghi lễ rước hồn lúa của người Cadong và nghi lễ cầu mưa của người Cor; tổ chức 01 giải thể thao truyền thống của đồng bào DTTS; tổ chức 04 lớp tập huấn truyền dạy múa trống chiêng; sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao tại các Nhà văn hóa, khu thể thao thôn trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí thực hiện các nội dung trên là hơn 1,7 tỷ đồng.

UBND huyện Bắc Trà My giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp triển khai có hiệu quả và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao, hướng đến đối tượng là cộng đồng dân cư tại các xã vùng cao của huyện, nhằm mục tiêu khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện gắn với phát triển du lịch; đồng thời thực hiện đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch theo yêu cầu.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn