Bắc Trà My phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2024

Với mục đích nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; thông qua phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

Nhằm triển khai hiệu quả, chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện hoạt động thường xuyên, nề nếp, hiệu quả; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 2 cấp chính quyền (Công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử cấp xã và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC.

Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính ở một huyện miền núi

Là một huyện miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia với tài khoản VNeID

Với mục đích tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong Kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang Kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản VNeID) phục vụ tái sử dụng để nộp hồ sơ trực tuyến.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn