UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Ngày 05/01/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Bắc Trà My đạt giải nhất 09 huyện miền núi trong đợt thi đua nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải trong đợt thi Đua nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bắc Trà My đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong 09 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là về thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022.

Xây dựng Chính quyền số trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, đến nay huyện Bắc Trà My đã đạt được một số kết quả bước đầu. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chi đoàn Khối Chính quyền ra mắt Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 10/10/2022, Chi đoàn Khối Chính quyền ra mắt Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tre· dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Trà My.

Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2022 trên địa bàn huyện

Nhằm triển khai Kế hoạch số 4273/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart

Ngày 18.8, UBND huyện có Công văn đề nghị cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart phục vụ điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Thị trấn Trà My tổ chức tập huấn các ứng dụng thông minh và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số

Sáng ngày 19.5, Thị trấn Trà My phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng thông minh và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn