Xã Trà Sơn

.

Thị trấn Trà My

.

Xã Trà Nú

Xã Trà Nú

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn