Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn và quý báu, trong đó có tư tưởng, đạo đức và tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng của Người.

Cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số ở Bắc Trà My tăng đáng kể

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29 ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới, tỷ lệ cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bắc Trà My tăng đáng kể

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn